ഇതില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തീരിക്കുന്ന ഉള്ളടക്കം കുട്ടികളുടെ അറിവ് ഉയര്‍ത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ മാത്രമാണ്. തികച്ചും സൗ ജന്യമായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഈ പോര്‍ട്ടലിലെ ഉള്ളടക്കത്തെ കുറിച്ച് പരാതികള്‍ വന്നാല്‍ അറിയിക്കുക ഉറപ്പായും പരിഹരിക്കുന്നതാണ്.